Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 248tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Xây dựng Đảng; Việt Nam

Giới thiệu khái quát về tư tưởng, những biểu hiện nổi bật của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyển chọn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng Đảng.

Sách gồm hai phần:

Phần 1: Đề cương giới thiệu nội dung chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Phần 2:Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Trong điều kiện hiện nay, xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh sẽ giúp tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh, yếu tố gốc rễ trong Đảng và mỗi đảng viên. Khi mỗi đảng viên và toàn Đảng thực hành đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, thống nhất của toàn Đảng trong tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-434028.html