Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc - Thái Nguyên

E-mail Print

Tên sách: Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc - Thái Nguyên

Thông tin xb: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2015

Mô tả vật lý: 239tr., 22tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Bảo tồn; Di sản văn hoá; Khu di tích; Thái Nguyên

Tác giả bổ sung: Phạm Xuân Đương ; Lê Quang Dực ; Đặng Văn Bài ; Phạm Tất Quynh ; Đồng Khắc Thọ

Nhiều năm qua, dân tộc ta đã trải qua bao chặng đường đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, để hôm nay chúng ta có một đất nước hoà bình, độc lập, dân chủ, văn minh và hiện đại - Đúng như niềm mong muốn và ước nguyện của Bác, của Đảng ta, nhân dân ta.

Trong hành trang Cách mạng Việt Nam suốt các chặng đường đấu tranh và xây dựng đó - các giá trị to lớn của Di tích lịch sử ở chiến khu Việt Bắc nói chung, của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hoá nói riêng - luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm gìn giữ và bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của quốc gia.

Cuốn sách tập hợp và giới thiệu 31 bài viết, bài tham luận đầy ý nghĩa, giá trị xoay quanh các vấn đề như phát triển kinh tế xã hội; Bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quy hoạch khu di tích lịch sử an toàn khu Định Hoá; Đầu tư phát triển du lịch... ở tỉnh Thái Nguyên

Cuốn sách nhằm làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn, kế hoạch hoạt động và lộ trình phát triển của Khu Di tích trong thời gian tới, để có thể phục vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng được nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau của nhân dân khi đến với Di tích; Đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-686006.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: