Góp phần nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Góp phần nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Phúc

Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2009

Mô tả vật lý: 225tr., 21cm

Từ khóa: Dân chủ; Pháp luật; Nhà nước; Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

Cuốn sách phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước, pháp luật, dân chủ, bệnh quan liêu, tham ô, kiêu ngạo, hẹp hòi... Xây dựng đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-414207.html