Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

365841Tên sách: Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Thông tin xb: H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019

Mô tả vật lý: 642tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cáchTư tưởng, đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh của tâm hồn, bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của một nhân cách vĩ đại, đã cống hiến trọn một đời mình cho non sông, cho đất nước.

Để góp phần nhỏ bé trong việc tìm hiệu di sản đạo đức và phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả đã biên soạn cuốn sách Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minhvới kết cấu gồm 3 phần:

Phần 1: Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Phần 2: Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc

Phần phụ lục: Những luận điểm, tác phẩm, bài viết Hồ Chí Minh viết về đạo đức và phong cách.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://192.168.1.3/pages/opac/wpid-detailbib-id-856495.html