Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb:,H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 407tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai”là kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm của PGS, TS. Bùi Đình Phong về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi là điểm nhấn của cuốn sách.

Cuốn sách được xuất bản nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nội dung gồm:

- Chương Mở đầu: Điểm xuất phát (1890-1911);

- Chương I: Hồ Chí Minh - Tìm đường (1911-1920);

- Chương II: Hồ Chí Minh - Mở đường (1921-1930);

- Chương III: Hồ Chí Minh - Dẫn đường (1930-1945);

- Chương IV: Hồ Chí Minh - Giữ vững nền độc lập dân tộc và thiết kế tương lai (1945-1969)

- Kết luận: Hồ Chí Minh: Trí tuệ - bản lĩnh đổi mới và phát triển.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận riêng về con người và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng của Người đối với dân tộc và thời đại.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-675999.html