Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 215tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ; Võ Văn Bé - b.s. ; Phạm Hồng Chương - b.s. ; Nguyễn Thị Kim Dung - b.s. ; Lê Thị Thu Hồng - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Nhằm giúp cho bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến sĩ yêu nước và cách mạng xuất sắc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách ngắn gọn, cô đọng những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Tiểu sử các nhà lãnh đạo được sắp xếp thành hai cụm:

Cụm thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng.

Cụm thứ hai là các nhà lãnh đạo tiền bối, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Thứ tự các bài viết được sắp xếp trên cơ sở thời gian hoạt động và vai trò, vị trí của các nhà lãnh đạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến sĩ yêu nước và cách mạng xuất sắc.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-730160.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: