Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2008

Mô tả vật lý: 808tr., 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công đoàn; Giai cấp công nhân; Việt Nam

Cuốn sách cung cấp những tư liệu bổ ích góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Nội dung cuốn sách gồm 7 phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân

Phần II: Hồ Chí Minh với tổ chức công đoàn Việt Nam

Phần III: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

Phần IV: Một số bài viết và huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân - lãnh đạo và tổ chức công đoàn Việt Nam

Phần V: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Phần VI: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phần VII: Các quy định mới nhất về hoạt động và tổ chức công đoàn

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-394325.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: