Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng

Tác giả: Nguyễn Xuân Thông

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2013

Mô tả vật lý: 175tr., 19cm

Từ khóa: Học tập; Phong trào thi đua; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ĐảngCộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2007), Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

Tiếp theo, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 về tiếp tục Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, yêu cầu. Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn.

Cuốn sách tập hợp các bài viết về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và về xây dựng Đảng của tác giả đã được đăng trên các sách, báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-565815.html