Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Đào Huyền, Lưu Bích, Đức Nam,...

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2014

Mô tả vật lý: 200tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Làm giàu; Thương binh; Bệnh binh; Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Đảng, Nhà nước và ngành Lao động thương binh - xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng những gương điển hình “Người tốt - Việc tốt”, cuốn sách “Điển hình thương binh, bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xuất bản với mong muốn giới thiệu những tấm gương thương binh, bệnh binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong chiến tranh, họ là những người không sợ hy sinh, tham gia kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà. Khi hoà bình, họ là những người đi đầu trên trận tuyến chống lại đói nghèo, lạc hậu. Với những phương pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện cụ thể đã góp phần làm ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội, đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo.

Họ là những công dân gương mẫu, những tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-642495.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: