Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 386tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Vũ Văn Phúc - ch.b. ; Trương Minh Tuấn - b.s. ; Ngô Văn Thạo - b.s. ; Trần Thị Quỳnh Hoa - b.s. ; Đào Mai Phương - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập; Đạo đức; Chỉ đạo; Văn bản

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chỉ thị nhấn mạnh: "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta là tấm gương để sáng mọi người Việt Nam học tập và noi theo".

Mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn trong xã hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tài liệu gồm hai phần:

Phần I: Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Phần II: Tham luận, báo cáo của các địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357659.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: