Hỏi - đáp về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

E-mail Print

Tên sách: Hỏi - đáp về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2017

Mô tả vật lý: 98tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; Sách tham khảo

Cuốn sách Hỏi - đáp về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được xuất bản với mong muốn tích cực góp phần đổi mới sinh hoạt chính trị, đưa lý luận về gần với thực tiễn sinh hoạt và học tập của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, nhằm cung cấp những quan điểm, nhận thức, thông tin trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Trong cuốn sách này, nội dung chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được trình bày cụ thể thành các câu hỏi - đáp, chia thành 4 phần, cụ thể: Phần 1: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Phần 2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Phần 3: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Phần 4: Mục tiêu, quan điểm và một số giải pháp cụ thể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-743639.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: