Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010)

E-mail Print

Tên sách: Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 643tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Kỉ yếu

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chỉ thị nhấn mạnh: "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta là tấm gương để sáng mọi người Việt Nam học tập và noi theo". Cuốn Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010) phản ánh kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động, với 02 phần nội dung chính:

Phần thứ nhất: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Phần thứ hai: Trình bày nội dung học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm, 2007-2010 và những kết quả chủ yếu đạt được trong triển khai cuộc vận động.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-478776.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: