Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 295tr., 24cm

Từ khóa: Cá nhân; Tập thể ; Điển hình tiên tiến ; Việt Nam

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản đã xuất bản cuốn sách Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tập hợp một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuốn sách góp phần cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt khắp mọi miền đất nước, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-589791.html