Phong cách Hồ Chí Minh - Lãnh đạo

E-mail Print

Tên sách: Phong cách Hồ Chí Minh - Lãnh đạo

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Phong cách ; Lãnh đạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta. Người đã đi xa nhưng vẫn để lại cho chúng ta những di sản tư tưởng cao quý, nổi bật trong đó là phong cách lãnh đạo.

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng của Người. Phong cách đó được quy định bởi vị trí, vai trò, uy tín, vốn sống, điều kiện chính trị; phản ánh các phẩm chất cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, tình cảm, tri thức, ý chí, tính cách… và gắn liền với thực tiễn hoạt động cách mạng của Bác. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, tạo nên nhiều nét độc đáo, đặc sắc, phong phú...

Phong cách Hồ Chí Minh - Lãnh đạogồm những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động đầy gian khổ hi sinh mà vô cùng cao thượng và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã lãnh đạo chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-865364.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: