Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương Đảng

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Hướng dẫn; Học tập; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; Văn bản; Sổ tay

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hệ thống toàn diện các chuẩn mực về nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, là sự đúc kết và tập trung cao độ các giá trị văn hóa cốt lõi đông, tây, kim, cổ..., được biểu hiện qua một "tấm gương sống" sáng ngời, vừa bình dị vừa cao quý, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho dân, cho nước. Không những nghiêm khắc với việc tu dưỡng của bản thân, Người còn hết sức quan tâm đến rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên - những người được xem là “dây chuyền của bộ máy", "tiền vốn của tổ chức".

Qua thực tiễn cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên nói riêng, cho toàn dân tộc nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng với những tác động đa chiều. Thấm nhuần giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối và trung thành với tâm huyết của Người về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", Đảng ta đã tích cực ban hành các chủ trương, kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Cuốn sách tập hợp các văn bản do Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và một số cơ quan khác ban hành hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-785130.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: