Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Ngọc Am

Thông tin xb: H. : Chính trị Hành chính, 2009

Mô tả vật lý: 299tr., 20cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Trách nhiệm

Giới thiệu chi tiết các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhấn mạnh đến nội dung thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiêm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đồng thời cung cấp một số mẩu chuyện về tấm gương những học trò, chiến sĩ cách mạng như đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Phạm Hùng… đã học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.

Tài liệu được biên soạn, sưu tầm, tuyển chọn, có sự kế thừa tương đối phong phú của một số tác giả về những bài nói, bài viết những mẩu chuyện sinh động, điển hình, có ý nghĩa sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu một số tấm gương học tập học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-418962.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: