Bác Hồ dạy chúng ta

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ dạy chúng ta

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2014

Mô tả vật lý: 88tr., 24cm

Tác giả bổ sung: Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Truyện kể

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là hệ thống tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Cuốn sách “Bác Hồ dạy chúng ta” nằm trong Bộ sách Những câu chuyện về Bác Hồ, được xuất bản nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-645522.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: