Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

Thông tin xb: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý: 204tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b .s. ; Vũ Thị Kim Yến - s.t., b .s. ; Nguyễn Thị Bình - s.t., b .s. ; Lường Thị Lan - s.t., b .s.

Từ khoá: Học tập; tư tưởng; Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời” được xuất bản nhằm thiết thực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Cuốn sách gồm những câu chuyện thể hiện tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học tập và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về đời hoạt động; về cuộc sống hàng ngày của Bác; về phương pháp học tiếng nước ngoài hay phương pháp suy nghĩ cùng những tư tưởng của Người về giáo dục...

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu để tra cứu, học tập và hiểu thêm rằng học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bằng tấm gương học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục của Đảng và nhân dân ta.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-767660.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: