Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 187tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Sách hỏi đáp; Đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng viên; Học tập

Cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnhtập hợp 46 câu hỏi - đáp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 16 câu hỏi - và trả lời về đạo đức, 14 câu hỏi - đáp về gắn bó với nhân dân, 16 câu hỏi về đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Các câu hỏi - đáp đã tạo điều kiện thuận lợi các các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội, cho đến từng cán bộ, đảng viên quán triệt và tổ chức thực hiện một cách tích cực, sâu sắc, hiệu quả tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về ba vấn đề này, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XI cuả Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, làm Đảng ta ngày càng vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, cuốn sách còn trích tuyển một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đăng tải nội dung phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản.

Với thông tin đa dạng, nội dung phong phú cuốn sách đã góp phần đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XI cuả Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, làm Đảng ta ngày càng vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-677213.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: