Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị: Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị năm 2011 - 2012

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 67tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua bốn năm triển khai, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu đã tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trình bày nội dung học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2012.

Cuốn sách được xuất bản nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Từ đó, nêu lên các yêu cầu và một số giải pháp đối với việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-481811.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: