Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 119tr., 15cm

Từ khoá: Học tập; Đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng viên; Cán bộ

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các đơn vị năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản sách về nâng cao tinh trần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Tầm quan trọng của cuộc vận động cũng như vấn đề học tập tư tưởng của Người trong các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-594424.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: