PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2009

Phân loại tài liệu: 170 / H419T

Mô tả vật lý: 47tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Ngọc Am

Thông tin xb: H. : Lao động, 2016

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách

Đọc chi tiết...
 

Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 258tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Trường Chinh ; Nguyễn Phú Trọng ; Nguyễn Văn Huyên ; Trần Văn Giàu ; Vũ Khiêu ; Bùi Thị Ánh Hồng - s.t., tuyển chọn ; Lê Thị Thu Mai - s.t., tuyển chọn ; Trịnh Thị Thu Hường - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Đọc chi tiết...
 

Hỏi - đáp về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

E-mail Print

Tên sách: Hỏi - đáp về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2017

Mô tả vật lý: 98tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; Sách tham khảo

Đọc chi tiết...
 

Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019

Mô tả vật lý: 184tr.; 20cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hồ Chí Minh; Hỏi và đáp

Đọc chi tiết...
 

Hỏi và đáp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

E-mail Print

413667Tên sách: Hỏi và đáp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2017

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; Sách tham khảo; Sách hỏi đáp

Đọc chi tiết...
 

Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học cơ sở

E-mail Print

Tên sách: Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học cơ sở

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý: 31tr.: bảng, 24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Trọng Hoàn - ch.b. ; Bùi Ngọc Diệp - b.s. ; Nguyễn Thuý Hồng - b.s. ; Nguyễn Hữu Khải - b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Mai - b.s.

Từ khóa: Giáo dục trung học cơ sở; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách giáo viên

Đọc chi tiết...
 

Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học phổ thông

E-mail Print

Tên sách: Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp trung học phổ thông

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý: 23tr.: bảng, 24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Trọng Hoàn - ch.b. ; Bùi Ngọc Diệp - b.s. ; Nguyễn Thuý Hồng - b.s. ; Nguyễn Hữu Khải - b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Mai - b.s.

Từ khóa: Giáo dục phổ thông trung học; Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sách giáo viên

Đọc chi tiết...
 

Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010)

E-mail Print

Tên sách: Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 643tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Kỉ yếu

Đọc chi tiết...
 

Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 299tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập; Kỉ yếu

Đọc chi tiết...
 
Page 6 of 10