Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh

Tác giả: Hà Minh Hồng

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017

Mô tả vật lý: 98tr.: ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Lưu Văn Quyết

Từ khóa: Lịch sử; Mặt trận Việt Minh; Việt Nam

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo sáng kiến và đề nghị của Người, Trung ương Đảng quyết định thành lập Việt Minh, và đề ra “cách lãnh đạo” Việt Minh.

Mặt trận Việt Minh được thành lập, thể hiện tính sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết hết thảy dân tộc, tạo sức mạnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đánh đuổi phát xít Nhật - thực dân Pháp. Từ ngày ra đời đến nay, tên gọi các hình thức mặt trận có thể khác nhau, song đều là mặt trận dân tộc thống nhất với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, các dân tộc, tôn giáo, phát huy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý chí đấu tranh, sự hy sinh và cống hiến của mỗi người, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuốn sách “Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh” khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951), nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-745727.html