Hồ Chí Minh - Đường trường muôn dặm, dâng hiến và toả sáng

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Đường trường muôn dặm, dâng hiến và toả sáng

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2011

Mô tả vật lý: 587tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Tư tưởng

Cuốn Hồ Chí Minh - Đường trường muôn dặm, dâng hiến và toả sángnằm trong Tủ sách Thăng Long 1000 năm, được xuất bản nhằm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cũng như những tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều mặt công tác như xây dựng nhà nước pháp quyền, quan niệm về dân chủ, Đảng Cộng sản...

Cuốn sách này gồm 4 chương:

- Chương I: Từ cảm nhận tinh đời của một nhà thơ đến sự khẳng định của hiện thực lịch sử

- Chương II: Những mốc son trong hành trình của Người anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

- Chương III: Khai sinh nền cộng hòa dân chủ Việt Nam, đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

- Chương IV: Những yêu cầu mới đối với Đảng cộng sản cầm quyền

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-475967.html