Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2019

Mô tả vật lý: 399tr.,24cm

Từ khóa: Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá

Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bằng Nhân - Trí - Dũng, trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng của mình chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hình thành một thời đại Hồ Chí Minh cùng những áng thơ văn và hệ tư tưởng không bao giờ lỗi thời.

Cuốn sách Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đạiđược xuất bản bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860654.html