Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

Tác giả: Vũ Khiêu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 410tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng; Sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thuộc địa; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác các dân tộc.

Để cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tư liệu có giá trị về tư tưởng, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tái bản cuốn sách “Hồ Chí Minh- Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh như: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, văn hoá, con người, nghệ thuật, tôn giáo, và với thương binh, liệt sĩ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-643668.html