Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc

Thông tin xb: H. : Văn học, 2018

Mô tả vật lý: 471tr.: ảnh, 24cm

Tác giả bổ sung: Hoài Quốc - tuyển chọn

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp

Hồ Chí Minh - Người là một nhà văn hóa lớn, một nhân vật lỗi lạc trong số các lãnh tụ của Việt Nam, qui tụ những giá trị tốt đẹp nhất làm nên văn hóa của dân tộc Việt Nam, từ tư tưởng và trí tuệ, tâm hồn và tình cảm, đạo đức và lối sống, cốt cách và bản lĩnh Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều cống hiến to lớn cho dân tộc Việt Nam và cho cả thế giới. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh hoa và khí phách của dân tộc Việt Nam”.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc” giới thiệu về quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trình bày tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Người theo thứ tự từ thời niên thiếu đến quá trình tìm đường cứu nước, giành độc lập dân tộc, những năm tháng cuối đời và bản Di chúc lịch sử.

Tài liệu đang được lưu trữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-819979.html