Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 426tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sáng tạo; Đổi mới

Cuốn sách “Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới” cho thấy sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là toàn diện và sâu sắc, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; Sáng tạo những nội dung lớn như: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện cầm quyền, sáng tạo về văn hóa ...

Bố cục của cuốn sách là sự gắn kết chặt chẽ của 45 luận văn được kết cấu thành 7 chương. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tác phẩm là trên cơ sở lý luận Mac- Lênin, tác giả khẳng định rằng Hồ Chí Minh đã có sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh Việt Nam, một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ, khoa học, kỹ thuật kém phát triển.

Nội dung sách gồm các chương:

Chương 1: Theo đúng đường lối nhân dân

Chương 2: Sáng tạo trong cách mạnh giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chương 3: Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng cộng sản

Chương 4: Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hoá

Chương 5: Chân lý là cái gì có lợi cho dân

Chương 6: Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám hiện thực hoá sáng tạo Hồ Chí Minh

Chương 7: Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới.

Tài liệu đang được lưu trữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-667968.html