Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2015

Mô tả vật lý: 254tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hoà bình; Hợp tác phát triển; Việt Nam

Từ khi Đảng ta nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh đến việc ra đời ngành Hồ Chí Minh học là một bước tiến lớn trong sự nghiệp nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển đất nước, đặt cơ sở cho Đảng và nhân dân ta xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển tập hợp các bài viết của tác giả trong vài năm trở lại đây theo chủ đề, tập trung phân tích, làm sáng tỏ những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại về hoà bình, hợp tác và phát triển trong thời đại ngày nay.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn sách là sự khẳng định những giá trị to lớn của sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc giữ vững nền hoà bình thế giới, xây đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc; Khẳng định triết lý của Người về phát triển Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm nhiều chuyên luận, cách thể hiện và tiếp cận khác nhau nhưng đều hướng tới đích: Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-677130.html