Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại

Tác giả: Nguyễn Lân

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học xã hội, 1990

Mô tả vật lý: 107tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Công tác giáo dục; Lý luận giáo dục

Trong sự nghiệp cách mạng lớn lao của chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến của người về mặt giáo dục chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Từ ngày cách mạng thành công đến khi Người ra đi, không một năm nào là không có chỉ thị, thư từ hoặc những lời phát biểu của Người về công tác giáo dục.

Cuốn sách tập hợp những chỉ thị, những lá thư, những lời phát biểu, những ý kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vấn đề giáo dục Việt Nam;Hồ Chủ tịch trong đấu tranh chống chính sách ngu dân của thực dân Pháp với việc diệt giặc dốt;công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, giáo dục cán bộ và công tác giáo dục nói chung.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34026.html