Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 518tr., 24cm

Từ khóa: Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người- Một bảo vật quốc gia. Trên cơ sở các chuyên đề, tham luận, bài viết của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tạp chí Cộng sản tuyển chọn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung các bài viết trong cuốn sách tập trung nghiên cứu, chắt lọc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trên các phương diện lý luận, thực tiễn và giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định đối với đảng viên bảo đảm sát thực tế, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cuốn sách là một tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860754.html