Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Minh Siêu

Mô tả vật lý: 128tr.: ảnh, 20cm

Từ khóa: Tiểu sử; Gia đình

Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân từ trong một gia đình văn hóa và yêu nước tiêu biểu của xã Kim Liên và của cả nước Việt Nam. Gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh là một gia thế đã sản sinh, hun đúc ra những con người giàu lòng nhân đạo cao cả và biết hạn chế những dục vọng tầm thường để nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao vì dân vì nước. Từ đó sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới góp phần làm phong phú và nâng cao tầm văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Cuộc đời của ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan, cô Nguyễn Thị Thanh, cậu Nguyễn Sinh Khiêm đã thể hiện một cách sống động những phẩm chất cao đẹp đó.

Những tư liệu trong cuốn sách “Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh” giới thiệu về quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể là những tư liệu về thân sinh, thân mẫu và chị ruột của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-661784.html