NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chiến lược IFLA 2019 – 2024

E-mail Print

Liên đoàn Quốc tế các Hội và Cơ quan Thư viện là cơ quan duy nhất. Nhờ phạm vi hội viên, bề rộng sứ mệnh và khả năng truyền cảm hứng, cam kết, trao quyền và kết nối, nó có một vai trò đặc biệt trong lĩnh vực thư viện toàn cầu. IFLA hoạt động vừa để đại diện cho các thư viện trên các diễn đàn quốc tế, vừa nhằm tăng cường khả năng của các hiệp hội, các cơ quan và cá nhân trong việc vận động và cung cấp các dịch vụ thư viện và thông tin nhằm cải thiện cuộc sống. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này bằng cách tập hợp những bộ não lớn nhất tin tưởng vào lĩnh vực thư viện - 1.200 tình nguyện viên được thu hút từ các thành viên của chúng tôi tham gia vào các Khối chuyên môn của IFLA - cũng như một đội ngũ tận tâm tại Trụ sở IFLA và mạng lưới các Văn phòng IFLA khu vực, các Trung tâm ngôn ngữ khu vực cho phép chúng tôi hoạt động bằng bảy thứ tiếng.

Đọc chi tiết...
 

Ngành Khoa học Máy tính có thể học hỏi nhiều từ Ngành Khoa học Thư viện và Thông tin

E-mail Print

Chương trình giảng dạy về Khoa học Máy tính có truyền thống nhấn mạnh vào các lĩnh vực sức mạnh của dữ liệu, khích lệ việc thu thập và lưu trữ dữ liệu; qua đó mở đường cho việc khai thác và lôi kéo để gia tăng người dùng, coi củng cố dữ liệu như một con đường dẫn đến sự giàu có trong nền kinh tế hiện đại; phổ biến ý tưởng dữ liệu có khả năng chữa lành mọi vấn đề của xã hội. Ở mặt đối lập, các chương trình giảng dạy của ngành Khoa học Thư viện và Thông tin (LIS) có lịch sử nhấn mạnh tính riêng tư, các quyền tự do cơ bản của công dân và tác động của cộng đồng, những tranh luận hỗn hợp của việc quản lý dữ liệu công cộng với việc hạn chế dữ liệu cá nhân. Các nhà lãnh đạo công nghệ tương lai của ngày mai có thể học hỏi nhiều điều từ tư duy của những đồng sự làm công tác thư viện.

Đọc chi tiết...
 

Quan điểm của thư viện công cộng về thị trường mượn sách điện tử

E-mail Print

Báo cáo trình bày kết quả của khảo sát quốc gia về phương thức thư viện công cộng của Ôxtrâylia ra quyết định mua sách điện tử. Báo cáo nêu dữ liệu về mục tiêu của thư viện trong việc xây dựng bộ sưu tập sách điện tử, cách quản lý, cân bằng các mục tiêu này với những khó khăn thư viện phải đối mặt; vai trò của giá cả và điều khoản cấp phép do nhà xuất bản đặt ra. Đây là một phần của dự án điều tra các hoạt động pháp lý và xã hội của việc cho mượn sách điện tử (để phân biệt với hoạt động cho mượn sách thực) trong các thư viện công cộng và đánh giá tác động của các cách thức xử lý theo những quy định khác nhau của việc cho mượn điện tử đến khả năng hoàn thành sứ mệnh dịch vụ công của các thư viện. Dự án có sự tham gia hợp tác của các tổ chức thư viện quan trọng trên 5 khu vực pháp lý: Ôxtrâylia, Canađa, Niu Dilân, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Dự án nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm chi tiết, so sánh về bối cảnh cho mượn điện tử nhằm hỗ trợ xây dựng các cải cách về luật pháp và thực tiễn dựa trên bằng chứng.

Đọc chi tiết...
 
Page 3 of 6