Nhân cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 175tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ Cách mạng;Chính trị gia; 1890-1969; Đạo đức, Nhân cách

Nhân cách Hồ Chí Minh là giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, được kết tinh từ nhiều yếu tố: truyền thống gia đình, quê hương, đất nước; hoàn cảnh của thời cuộc; tư chất, năng lực cá nhân cùng với quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân; sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, của các học thuyết, tư tưởng tiến bộ; sự tiếp thu, học hỏi các nhà hoạt động chính trị tiến bộ, nhà văn hóa trên thế giới. Nhân cách Hồ Chí Minh được hình thành, bồi đắp, hoàn thiện, thể hiện đậm nét và tỏa sáng suốt cả cuộc đời đấu tranh kiên cường, bền bỉ cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân...

Tập sách “Nhân cách Hồ Chí Minh” là tập hợp những lời ngợi ca Người của các vị lãnh đạo, các nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ và đông đảo nhân dân trong nước cũng như các chính khách, các nhà sử học, nhà văn, nhà báo nước ngoài...

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-397078.html