Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan toả

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan toả

Tác giả: Phạm Ngọc Anh - ch.b.

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2016

Mô tả vật lý: 331tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Nhân cách

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng và là một chiến sĩ Cộng sản trung kiên, suốt cuộc đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Chính vì lẽ đó Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng.

Cuốn sách giới thiệu nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh ở ba khía cạnh: Cội nguồn và giá trị căn cốt; Sức lan toả trong các đối tượng dân cư; Sức sống trong hiện tại và tương lai của nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi khía cạnh đều nêu ra được những giá trị cốt lõi, những kiến thức phong phú nhất về nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nghiên cứu và học tập những điều đúng, điều thiện, điều tốt, chống lại thói hư, tật xấu, điều sai, hoàn thiện phẩm chất nhân cách của mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-704035.html