Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trí tuệ lớn lao của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trí tuệ lớn lao của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 1999

Mô tả vật lý: 100tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Quan hệ quốc tế

Toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã toả sáng một trí tuệ lớn, một chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề ngoại giao đối với sự thành công của cách mạng nước nhà, Người đã sớm vạch ra những định hướng cơ bản trong hoạt động quốc tế của cách mạng Việt Nam và đặt nền móng cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Cuốn sách bao gồm những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại và hoạt động quốc tế, đây là những định hướng cơ bản cho nền ngoại giao Việt Nam, cần được tiếp tục nghiên cứu kế thừa, phát huy một cách khoa học và sáng tạo.

Cùng với việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng khoa học chuyên ngành, cuốn sách tập trung chủ yếu vào những vấn đề cơ bản trong lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực quan hệ quốc tế nhằm góp phần từng bước tiếp cận có hệ thống tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoa học đối ngoại.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-113029.html