Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý:182tr., 19cm

Từ khóa:Thanh niên; Việt Nam; Chuyện kể

Hơn tám mươi năm qua, được Bác Hồ và Đảng dìu dắt, giáo dục và rèn luyện, Đoàn ta đã trải qua một quá trình phát triển mạnh mẽ, có những cống hiến vẻ vang vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Trong quá trình phát triển lịch sử trên mỗi chặng đường cách mạng, Đoàn ta và tuổi trẻ luôn nhận được sự chỉ bảo ân cần của Bác Hồ kính yêu. Hình ảnh của Người đã và sẽ mãi mãi gắn kết với sự nghiệp của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức của thanh niên được vinh dự mang tên Bác.

Tập sách “Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam” ghi lại một số câu chuyện nói lên tình cảm quý mến của Bác Hồ đối với tuổi trẻ Việt Nam và những tình cảm của tuổi trẻ Việt Nam đối với Bác. Qua đó động viên các thế hệ trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-791605.html