Để hiểu thêm về Bác Hồ: Sách tham khảo

E-mail Print

Tên sách: Để hiểu thêm về Bác Hồ

Thông tin xb : H. : Lao động, 2009

Mô tả vật lý: 241tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Thanh niên

Cuốn “Để hiểu thêm về Bác Hồ” được giới thiệu dưới dạng các câu chuyện của các tác giả khác nhau viết về chủ tịch Hồ Chí Minh, về cách mạng dân tộc giải phóng và suy nghĩ của Bác về chủ nghĩa Mác, về đường lối đại đoàn kết dân tộc, chiến tranh du kích, đường Trường Sơn, cách mạng Pháp. Hồ Chí Minh với giáo dục vai trò, nhiệm vụ của thanh niên thời kì đẩy mạnh xây dựng đất nước và danh nhân văn hoá Việt Nam với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-423464.html