Chuyện Bác Hồ trọng dụng nhân tài đất nước

E-mail Print

Tên sách: Chuyện Bác Hồ trọng dụng nhân tài đất nước

Tác giả: Chu Trọng Huyến

Thông tin xuất bản: H. : Văn học, 2016

Mô tả vật lý:239tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa:Lịch sử hiện đại; Nhân tài; Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nhân tố con người là vấn đề có tính chất phương pháp luận quan trọng nhất và nhân tài có vai trò to lớn, là động lực để phát triển đất nước, phải được phát hiện, phát huy, trọng dụng vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài bắt nguồn từ tư tưởng trọng dân, tin dân, nêu cao vai trò làm chủ đất nước của dân, là sự nối tiếp và phát triển quan niệm cầu hiền tài truyền thống trong điều kiện mới của đất nước.Người nhận thấy rất rõ vị trí, vai trò của nhân tài đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như đối với sự phát triển của cả nhân loại. Đồng thời, Người cũng khẳng định rằng một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết. Theo Hồ Chí Minh, khuyết điểm đó trước hết là của những người lãnh đạo Đảng và Chính phủ và chính Người cũng tự phê bình và nhận khuyết điểm đó. Người chủ trương phải “tìm người tài đức” vì “kiến thiết cần phải có nhân tài.

Cuốn sách “Bác Hồ trọng dụng nhân tài cho đất nước” ghi lại những câu chuyện, những sự kiện về việc trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc tìm và tạo điều kiện chonhững người hiền tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-705519.html