Bác Hồ tấm gương đại đoàn kết

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ tấm gương đại đoàn kết

Tác giả: Minh Anh, Quang Minh, Nguyên Vũ s.t.

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2019

Mô tả vật lý: 95tr., 20cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đại đoàn kết

Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” của Bác Hồ được chứng minh bằng những thành tựu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và cách mạng của nhiều nước trên thế giới, trở thành chân lý của mọi thời đại.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ về đại đoàn kết; Tạo ra chuyển biến trong mỗi người về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc đã xuất bản cuốn sách “Bác Hồ tấm gương đại đoàn kết”.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách giới thiệu quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết thông qua những lời nói, lời dạy của Người; Dẫn kể những câu chuyện về tấm gương thực hiện đại đoàn kết của Người, nhằm chứng minh cho đạo đức và phong cách “lý luận đi đôi với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm”, “cán bộ phải làm gương” của Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-847387.html