Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 322tr., 21cm

Từ khóa: Trí thức; Đoàn kết

Cuốn sách Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức” được tác giả chắt lọc từ nhiều nguồn tư liệu, sách báo, ghi chép lời kể của nhân chứng, hệ thống hóa thành những bài viết hết sức cảm động xung quanh mối quan hệ và ảnh hưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với các nhân sĩ, trí thức Việt Nam giai đoạn đất nước mới giành được độc lập đang rất cần những người có tâm, có tài phụng sự sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Với sức hấp dẫn diệu kì và sức cảm hóa đặc biệt của mình, Bác Hồ đã lôi cuốn được đông đảo các nhân sĩ, trí thức cũ và mới, rất nổi tiếng và tài năng, thậm chí cả những người đã từng phục vụ chế độ cũ, các nhà khoa học đã thành danh ở nước ngoài trở về với dân tộc, cống hiến tài năng cho đất nước và cách mạng. Đây chính là tư tưởng đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Người - Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Xuất bản cuốn sách này, nhà xuất bản muốn cung cấp thêm cho bạn đọc những tư liệu quý về hình ảnh Bác Hồ trong trái tim của các nhân sĩ, trí thức về tư tưởng đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357398.html