Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

Tác giả: Phùng Hữu Phú

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 207tr. : bảng, sơ đồ, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bí quyết thành công

Trong giai đoạn cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, tại Việt Nam có rất nhiều phong trào yêu nước do các nhà cách mạng dân tộc khởi xướng nhằm tìm kiếm con đường giành độc lập, tự do cho đất nước. Tuy nhiên, phải đến Hồ Chí Minh, công cuộc giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến mới thành công. Không chỉ có tấm lòng yêu nước, thương dân, khát khao tìm ra con đường giải phóng dân tộc như các bậc tiền bối đi trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhãn quan chính trị sắc bén, một nhận thức đúng đắn về con đường cách mạng tất yếu của dân tộc, về sứ mệnh và vai trò của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam, về sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế,v.v… Những nhận thức khoa học và cách mạng của Người đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú, trở thành sức mạnh của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng tới thắng lợi cuối cùng.

Cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu của tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh trong rất nhiều vấn đề then chốt, nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… đã được đăng trên nhiều tạp chí uy tín trong thời gian qua.

Thông qua lăng kính của một nhà nghiên cứu, đồng thời là một lãnh đạo cấp cao của Đảng, bạn đọc sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn những tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-440666.html