Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật

Tác giả: Khắc Tuế

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý:119tr., 21cm

Từ khóa: Văn hoá;Văn nghệ; Truyện kể

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Người căn dặn: “ Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật cũng có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh...”. Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị.

Cuốn sách “Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật” tập hợp nhiều câu chuyện của các nghệ sĩ với Bác Hồ. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm đáng nhớ của các nghệ sĩ với Bác, qua đó, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Những câu chuyện trong cuốn sách như những lời chỉ bảo tận tình, cần thiết cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao ý chí chiến đấu cho những nghệ sĩ hoạt động trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật; là ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền văn hóa, nghệ thuật nước ta. Những câu chuyện rất giản dị nhưng chứa đựng tình cảm hết sức sâu nặng, chân thành với Bác giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống đời thường cùng những cống hiến của các nghệ sĩ quân đội đã gắn bó với dân tộc, với đất nước, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-742773.html