Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2017

Mô tả vật lý: 520tr.,19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định đây là bộ sưu tập phong phú, đầy đủ nhất các mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài viết ngắn gọn có nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ đối với bộ đội, cán bộ và nhân dân ta.

Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Điều đáng được trân trọng là giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài. Tấm gương Bác luôn chiếu sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta không ngừng tu dưỡng bản thân để phục vụ Tổ quốc, nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Cuốn sách cung cấp những tài liệu tham khảo quý có giá trị lý luận và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho việc học tập tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-731814.html