Bác Hồ - Người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ Người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2014

Mô tả vật lý: 499tr., 21cm

Từ khóa: Ngoại giao; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao kiệt xuất. Người là Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là cha đẻ của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, Người trực tiếp soạn thảo đường lối đối ngoại, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động đối ngoại, đưa ngoại giao trở thành một mặt trận, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bản thân ngoại giao là văn hóa. Ngoại giao đại diện cho văn hóa của một dân tộc trong sự giao lưu với văn hóa của các dân tộc khác. Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa kiệt xuất và nhà ngoại giao lỗi lạc trong Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét ở tính văn hóa trong mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người và đấu tranh vì những giá trị tốt đẹp của nhân loại; ở tính chính nghĩa và truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhân đạo, tôn trọng hòa bình; ở sự tiếp thu và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa; và ở phong cách ứng xử ngoại giao dung dị và nhân ái, uyên bác và tinh tế đi vào lòng người.

Cuốn sách “Bác Hồ Người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam”tập hợp những bài viết, phát biểu, diễn văn, điện gửi, thư ngỏ, văn bản kí kết... thể hiện những tư tưởng quan điểm ngoại giao sáng suốt, đúng đắn của Bác Hồ. Đồng thời, giới thiệu những bài viết của những người làm công tác đối ngoại, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rõ tầm vóc nhà ngoại giao lỗi lạc, thiên tài Hồ Chí Minh. Những kỉ niệm không thể nào quên của những đồng chí từng được công tác, làm việc, tiếp xúc, trò chuyện với Bác Hồ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646912.html