Bác Hồ là niềm tin chiến thắng

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ là niềm tin chiến thắng

Tác giả: Quang Hải

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá dân tộc, 2009

Mô tả vật lý: 47tr. : ảnh, 19cm

Từ khóa: Đạo đức; Việt Nam; Truyện kể

Xuất phát từ lịch sử và thực tiễn đất nước, Hồ Chí Minh khẳng định: Dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất của các dân tộc anh em, được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước; Các dân tộc thiểu số là một bộ phận hợp thành của dân tộc Việt Nam; Các dân tộc thiểu số cũng như dân tộc Kinh đều bị thực dân, đế quốc áp bức, bóc lột và đều có nguyện vọng đánh đuổi thực dân, đế quốc, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ cũng hết sức sâu đậm. Tin yêu Bác, trong từng cương vị, từng hoàn cảnh, mỗi người đã xác định cho mình những suy nghĩ đúng và việc làm thiết thực. Mỗi suy nghĩ, mỗi hành động, mỗi việc làm dù lớn, dù nhỏ nhưng vẫn thấm đậm lòng tin yêu của đồng bào các dân tộc đối với Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

Cuốn sách “Bác Hồ là niềm tin chiến thắng” giới thiệu những câu chuyện thể hiệntấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua lời kể của những người con đồng bào dân tộc thiểu số đã được gặp Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-433778.html