Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai

Thông tin xb: H. : Tri thức, 2007

Mô tả vật lý: 391tr., 22cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển; Kinh tế; Văn hoá; Chính trị; Khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của nhân dân ta, nên việc học tập tư tưởng và văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được toàn dân, toàn Đảng chú trọng. Cuốn sách “Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới tương lai” đã trình bày tư tưởng và lí luận Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chiến lược cách mạng và sự ứng biến linh hoạt cho phù hợp với mọi hoàn cảnh, tinh thần độc lập dân tộc, đoàn kết dân tộc, đổi mới, sáng tạo, định hướng tương lai... để có cách nhìn mới về thế giới. Những cơ hội của đất nước, tiềm năng con người Việt Nam không chỉ dưới góc độ chính trị, kinh tế mà còn đặc biệt dưới góc độ văn hoá, khoa học.

Cuốn sách là tài liệu để bạn đọc có thể học tập một cách có hệ thống những quan điểm mới trong tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh, để phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-349782.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: