Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xb: H. : Lao động, 2003

Mô tả vật lý: 148tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp; Hồ Chí Minh; Văn hóa; Con người; Chủ nghĩa xã hội

Tác giả bổ sung: Trịnh Quang Cảnh ; Trần Minh Đoàn

Tư tưởng, sự nghiệp, nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một hệ giá trị văn hóa của loài người. Tư tưởng Hồ Chí Minh được các học giả của nhiều nước trên thế giới chuyên tâm nghiên cứu. Tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá của nhân dân ta, đã và đang là một bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho nhân dân ta trên con đường đi tiếp tới dân chủ, tư do, văn minh, hạnh phúc.

Cuốn sách “Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh” trình bày những nội dung sau: Sơ lược biên niên cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; Những ý kiến của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh về mười một vấn đề cơ bản như dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam, con người, văn hoá... được sưu tầm, hệ thống và trích dẫn từ các tư liệu gốc; Một số tác phẩm cuối đời của chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu như những lời căn dặn cuối cùng của Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-222010.html