Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

E-mail Print

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 24/11/2022 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 09/12/2022 của Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo 07 Chi bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị từ ngày 03-06/01/2023.

Theo Chương trình Hội nghị, đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Thư viện Quốc gia Việt Nam được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thông qua Hội nghị giúp cấp ủy chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Thư viện Quốc gia Việt Nam nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, trọng tâm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Một số hình ảnh về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam

2023-01-10-nghi-quyet- 2

2023-01-10-nghi-quyet- 3

2023-01-10-nghi-quyet- 4

2023-01-10-nghi-quyet- 5

2023-01-10-nghi-quyet- 6

2023-01-10-nghi-quyet- 7

2023-01-10-nghi-quyet- 8

_______________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Phòng Thông tin tư liệu


Đọc thêm cùng chuyên mục: