Triển lãm sách, tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”

E-mail Print

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, ngày 29/11/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm sách, tài liệu với chủ đề: “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

2022-12-02-trien-lam-02

Hơn 500 đơn vị tư liệu được trưng bày tại Triển lãm theo 04 nội dung:

(1) Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học: Trưng bày các sách, báo, tạp chí về lịch sử hình thành, cơ sở, cội nguồn văn hóa Việt Nam; Các giá trị văn hóa Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử, bản sắc văn hóa các vùng, miền, sự đa dạng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng... trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Chiến lược và chính sách phát triển văn hoá, văn nghệ của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay và vai trò của văn hoá đối với việc phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

(2) Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh: Giới thiệu các tư liệu về hệ thống pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình ở Việt Nam; Bản sắc văn hoá, truyền thống và giá trị của gia đình Việt Nam - nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn sự lành mạnh, an toàn của xã hội và sự bền vững của mỗi quốc gia; Vai trò của gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới.

2022-12-02-trien-lam-03

Không gian Triển lãm sách, tài liệu

(3) Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển: Trưng bày các sách, báo, tạp chí về phẩm chất và tính cách độc đáo của con người Việt Nam như tinh thần yêu nước nồng nàn, sự khoan dung, tinh tế, cởi mở trong ứng xử, sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sự giản dị, chân thành trong lối sống ...; Các chính sách, các nguồn lực, các chuẩn mực xã hội nhằm phát huy sức mạnh con người Việt Nam cả về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng và phát triển nguồn lực con người Việt Nam trong thời kỳ mới qua sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.

(4) Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam: Giới thiệu các tư liệu về thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hoá cụ thể như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; tuyên truyền, quảng bá văn hoá; giao lưu, tiếp thu văn hoá...; Thành tựu tiêu biểu liên quan đến gia đình và nền tảng gia đình như xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao đời sống vật chất...; Thành tựu đặc sắc được tạo nên từ sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc; đổi mới đất nước; trong xây dựng và phát triển kinh tế; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá...; Hệ giá trị quốc gia được tạo nên từ sự kết hợp hài hoà giữa giá trị văn hoá, giá trị gia đình và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Triển lãm là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa và gia đình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai; tôn vinh giá trị văn hóa, giá trị gia đình vì sự tiến bộ của con người và xã hội; đề cao vai trò của con người Việt Nam trong lao động, sản xuất, trong bảo vệ, phát triển đất nước, trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2022-12-02-trien-lam-04

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo và các đại biểu tham quan Triển lãm

2022-12-02-trien-lam-05

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đại biểu tham quan Triển lãm

2022-12-02-trien-lam-06

2022-12-02-trien-lam-07

2022-12-02-trien-lam-08

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham quan Triển lãm

_____________

Tin Phương Nhung; Ảnh: Kim Thơ, Hoàng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: